چینی مروارید

30 کالا

 • 12%
  توالت فرنگی مروارید مدل الگانتتوالت فرنگی مروارید مدل الگانت

  توالت فرنگی مروارید مدل الگانت

  ۲,۰۶۷,۱۲۰ تومان
  توالت فرنگی الگانت مروارید در رده کوچکترین و جمع و جور ترین فرنگی های بازار بوده که از فروش بالایی در میان محصولات مروارید برخوردار است. فرنگی الگانت با آکس 25/3 و اندازه طول 69 و عرض 42/5 و ارتفاع 62/7 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی تک شوتینگ (واترجت) و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 12%
  توالت فرنگی مروارید مدل پارمیداتوالت فرنگی پارمیدا مروارید

  توالت فرنگی مروارید مدل پارمیدا

  ۲,۶۹۳,۶۸۰ تومان
  توالت فرنگی مروارید مدل پارمیدا در رده کوچکترین و جمع و جور ترین فرنگی های بازار بوده که از فروش بالایی در میان محصولات مروارید برخوردار است. فرنگی پارمیدا با آکس 30/9 و اندازه طول 71/2 و عرض 40/3 و ارتفاع 70/8 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی سه شوتینگ (توربو جت) و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 12%
  توالت فرنگی مروارید مدل تانیاتوالت فرنگی مروارید مدل تانیا

  توالت فرنگی مروارید مدل تانیا

  ۲,۳۸۳,۹۲۰ تومان
  توالت فرنگی مروارید مدل تانیا در رده کوچکترین و جمع و جور ترین فرنگی های بازار بوده که از فروش بالایی در میان محصولات مروارید برخوردار است. فرنگی تانیا با آکس 25/5 و اندازه طول 66 و عرض 36/3 و ارتفاع 69/4 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی سه شوتینگ (توربوجت) و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 12%
  توالت فرنگی مروارید مدل مگاتوالت فرنگی مروارید مدل مگا

  توالت فرنگی مروارید مدل مگا

  ۲,۷۷۶,۴۰۰ تومان
  توالت فرنگی مگا مروارید در رده کوچکترین و جمع و جور ترین فرنگی های بازار بوده که از فروش بالایی در میان محصولات مروارید برخوردار است. فرنگی مگا با آکس 24/5 و اندازه طول 69 و عرض 37/5 و ارتفاع 70/1 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی آبشاری و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 12%
  توالت فرنگی مروارید مدل والنتیناتوالت فرنگی مروارید مدل والنتینا

  توالت فرنگی مروارید مدل والنتینا

  ۲,۵۶۲,۵۶۰ تومان
  توالت فرنگی والنتینا مروارید در رده کوچکترین و جمع و جور ترین فرنگی های بازار بوده که از فروش بالایی در میان محصولات مروارید برخوردار است. فرنگی والنتینا با آکس 27/1 و اندازه طول 66.4 و عرض 38 و ارتفاع 67/5 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی سه شوتینگ (توربوجت) و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 12%
  توالت فرنگی مروارید مدل دیاموندتوالت فرنگی مروارید مدل دیاموند

  توالت فرنگی مروارید مدل دیاموند

  ۲,۶۵۲,۳۲۰ تومان
  توالت فرنگی مروارید مدل دیاموند در رده کوچکترین و جمع و جور ترین فرنگی های بازار بوده که از فروش بالایی در میان محصولات مروارید برخوردار است. فرنگی الگانت با آکس 15/5 و اندازه طول 65/3 و عرض 34/5 و ارتفاع 70/4 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی سه شوتینگ (سوپر جت) و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 12%
  توالت فرنگی مروارید مدل رومیناتوالت فرنگی مروارید مدل رومینا

  توالت فرنگی مروارید مدل رومینا

  ۲,۶۵۲,۳۲۰ تومان
  توالت فرنگی رومینا مروارید در رده کوچکترین و جمع و جور ترین فرنگی های بازار بوده که از فروش بالایی در میان محصولات مروارید برخوردار است. فرنگی رومینا با آکس 24/2 و اندازه طول 69.3 و عرض 38/7 و ارتفاع 70 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی سه شوتینگ (توربو جت) و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 12%
  توالت فرنگی مروارید مدل کرونتوالت فرنگی مروارید مدل کرون

  توالت فرنگی مروارید مدل کرون

  ۲,۷۶۲,۳۲۰ تومان
  توالت فرنگی کرون مروارید در رده کوچکترین و جمع و جور ترین فرنگی های بازار بوده که از فروش بالایی در میان محصولات مروارید برخوردار است. فرنگی کرون با آکس 25 و اندازه طول 70.2 و عرض 37/5 و ارتفاع 68/6 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی سه شوتینگ (سوپرجت) و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 12%
  توالت فرنگی مروارید مدل کاتیاتوالت فرنگی مروارید مدل کاتیا

  توالت فرنگی مروارید مدل کاتیا

  ۲,۷۷۶,۴۰۰ تومان
  توالت فرنگی کاتیا مروارید در رده کوچکترین و جمع و جور ترین فرنگی های بازار بوده که از فروش بالایی در میان محصولات مروارید برخوردار است. فرنگی کاتیا با آکس 25/3 و اندازه طول 71 و عرض 37/7 و ارتفاع 70/2 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی سه شوتینگ (سوپر جت) و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 12%
  توالت فرنگی مروارید مدل ولگاتوالت فرنگی مروارید مدل ولگا

  توالت فرنگی مروارید مدل ولگا

  ۲,۷۰۶,۸۸۰ تومان
  توالت فرنگی مروارید مدل ولگا در رده کوچکترین و جمع و جور ترین فرنگی های بازار بوده که از فروش بالایی در میان محصولات مروارید برخوردار است. فرنگی ولگا با آکس 24/9 و اندازه طول 67/7 و عرض 36/1 و ارتفاع 68/6 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی سه شوتینگ (سوپر جت) و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 12%
  توالت فرنگی مروارید مدل یاریستوالت فرنگی مروارید مدل یاریس

  توالت فرنگی مروارید مدل یاریس

  ۲,۵۳۷,۹۲۰ تومان
  توالت فرنگی مروارید مدل یاریس در رده کوچکترین و جمع و جور ترین فرنگی های بازار بوده که از فروش بالایی در میان محصولات مروارید برخوردار است. فرنگی یاریس با آکس 21/3 و اندازه طول 65/2 و عرض 34/4 و ارتفاع 66 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی آبشاری و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 12%
  توالت فرنگی مروارید مدل سیلویا طبیتوالت فرنگی مروارید مدل سیلویا طبی

  توالت فرنگی مروارید مدل سیلویا طبی

  ۵,۱۸۶,۷۲۰ تومان
  توالت فرنگی سیلویا طبی مروارید در رده کوچکترین و جمع و جور ترین فرنگی های بازار بوده که از فروش بالایی در میان محصولات مروارید برخوردار است. فرنگی سیلویا طبی با آکس 23 و اندازه طول 77 و عرض 33/8 و ارتفاع 62/4 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی آبشاری و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.