فلاش تانک توکار

10 کالا

 • فلاش تانک توکار طلایی قهرمان

  فلاش تانک توکار طلایی قهرمان

  تماس بگیرید
  فلاش تانک توکار طلایی قهرمان با جنس بدنه پلی اتیلن از زیباترین فلاش تانک های توکار می باشد که فضای کمی از محیط سرویس بهداشتی شما را اشغال میکند. حجم تخلیه» - کاربرد» توالت دیواری عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » دو زمانه،صرفه جویی در آب،نظافت آسان،کم صدا
 • فلاش تانک توکار کروم قهرمان

  فلاش تانک توکار کروم قهرمان

  تماس بگیرید
  فلاش تانک توکار کروم قهرمان با جنس بدنه پلی اتیلن از زیباترین فلاش تانک های توکار می باشد که فضای کمی از محیط سرویس بهداشتی شما را اشغال میکند. حجم تخلیه» - کاربرد» توالت دیواری عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » دو زمانه،صرفه جویی در آب،نظافت آسان،کم صدا
 • فلاش تانک توکار زمینی مدل کلیک ایمن آب

  فلاش تانک توکار زمینی مدل کلیک ایمن آب

  تماس بگیرید
  فلاش تانک توکار زمینی مدل کلیک ایمن آب با جنس بدنه پلی اتیلن از زیباترین فلاش تانک های توکار می باشد که فضای کمی از محیط سرویس بهداشتی شما را اشغال میکند. حجم تخلیه» 9-2 لیتر کاربرد» توالت زمینی عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » دو زمانه،صرفه جویی در آب،نظافت آسان،کم صدا
 • فلاش تانک توکار والهنگ مدل کلیک ایمن آب

  فلاش تانک توکار والهنگ مدل کلیک ایمن آب

  تماس بگیرید
  فلاش تانک توکار والهنگ مدل کلیک ایمن آب با جنس بدنه پلی اتیلن از زیباترین فلاش تانک های توکار می باشد که فضای کمی از محیط سرویس بهداشتی شما را اشغال میکند. حجم تخلیه» 9-2 لیتر کاربرد» توالت دیواری عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » دو زمانه،صرفه جویی در آب،نظافت آسان،کم صدا
 • فلاش تانک توکار والهنگ ایران

  فلاش تانک توکار والهنگ ایران

  تماس بگیرید
  فلاش تانک توکار والهنگ ایران با جنس بدنه پلی اتیلن از زیباترین فلاش تانک های توکار می باشد که فضای کمی از محیط سرویس بهداشتی شما را اشغال میکند. حجم تخلیه» 8-2 لیتر کاربرد» توالت دیواری عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » دو زمانه،صرفه جویی در آب،نظافت آسان،کم صدا
 • فلاش تانک توکار کلاسیک ایران

  فلاش تانک توکار کلاسیک ایران

  تماس بگیرید
  فلاش تانک توکار کلاسیک ایران با جنس بدنه پلی اتیلن از زیباترین فلاش تانک های توکار می باشد که فضای کمی از محیط سرویس بهداشتی شما را اشغال میکند. حجم تخلیه» 8-2 لیتر کاربرد» توالت زمینی عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » دو زمانه،صرفه جویی در آب،نظافت آسان،کم صدا
 • فلاش تانک توکار والهنگ راسان

  فلاش تانک توکار والهنگ راسان

  تماس بگیرید
  فلاش تانک توکار والهنگ راسان با جنس بدنه پلی اتیلن از زیباترین فلاش تانک های توکار می باشد که فضای کمی از محیط سرویس بهداشتی شما را اشغال میکند. حجم تخلیه» 9-3 لیتر کاربرد» توالت دیواری عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » دو زمانه،صرفه جویی در آب،نظافت آسان،کم صدا
 • فلاش تانک توکار زمینی راسان

  فلاش تانک توکار زمینی راسان

  تماس بگیرید
  فلاش تانک توکار زمینی راسان با جنس بدنه پلی اتیلن از زیباترین فلاش تانک های توکار می باشد که فضای کمی از محیط سرویس بهداشتی شما را اشغال میکند. حجم تخلیه» 9-3 لیتر کاربرد» توالت زمینی عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » دو زمانه،صرفه جویی در آب،نظافت آسان،کم صدا
 • فلاش تانک توکار والهنگ 6001 گاتریا

  فلاش تانک توکار والهنگ 6001 گاتریا

  تماس بگیرید
  فلاش تانک توکار والهنگ 6001 گاتریا با جنس بدنه پلی اتیلن از زیباترین فلاش تانک های توکار می باشد که فضای کمی از محیط سرویس بهداشتی شما را اشغال میکند. حجم تخلیه» 6 لیتر کاربرد» توالت دیواری عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » دو زمانه،صرفه جویی در آب،نظافت آسان،کم صدا
 • فلاش تانک توکار زمینی 6003 گاتریا

  فلاش تانک توکار زمینی 6003 گاتریا

  تماس بگیرید
  فلاش تانک توکار زمینی 6003 گاتریا با جنس بدنه پلی اتیلن از زیباترین فلاش تانک های توکار می باشد که فضای کمی از محیط سرویس بهداشتی شما را اشغال میکند. حجم تخلیه» 6 لیتر کاربرد» توالت زمینی عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » دو زمانه،صرفه جویی در آب،نظافت آسان،کم صدا