سینک اخوان

156 کالا

 • 21%
  سینک استیل زیر کورین کد 410 اخوان

  سینک استیل زیر کورین کد 410 اخوان

  ۲,۵۳۵,۹۰۰ تومان
  سینک اخوان از بهترین محصولات و خوش برندهای مطرح در تجهیزات آشپزخانه است که دارای بیشترین تنوع محصول در این رده می باشد. تولیدات سینک اخوان دارای دسته بندی سینک توکار، روکار و زیر کورینی می باشد. سینک اخوان کد 410 از دسته سینک های زیر کورین با ضخامت یک میلیمتر و دارای دو لگن با عمق 20 سانتیمتر با ابعاد 40*71 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های…
 • 21%
  سینک استیل زیر کورین کد 409 اخوان

  سینک استیل زیر کورین کد 409 اخوان

  ۸۹۳,۰۱۶ تومان
  سینک اخوان از بهترین محصولات و خوش برندهای مطرح در تجهیزات آشپزخانه است که دارای بیشترین تنوع محصول در این رده می باشد. تولیدات سینک اخوان دارای دسته بندی سینک توکار، روکار و زیر کورینی می باشد. سینک اخوان کد 409 از دسته سینک های زیر کورین با ضخامت یک میلیمتر و دارای یک لگن با عمق 20 سانتیمتر با ابعاد 18*34 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های…
 • 21%
  سینک استیل زیر کورین کد 408 اخوان

  سینک استیل زیر کورین کد 408 اخوان

  ۱,۰۴۳,۱۱۶ تومان
  سینک اخوان از بهترین محصولات و خوش برندهای مطرح در تجهیزات آشپزخانه است که دارای بیشترین تنوع محصول در این رده می باشد. تولیدات سینک اخوان دارای دسته بندی سینک توکار، روکار و زیر کورینی می باشد. سینک اخوان کد 408 از دسته سینک های زیر کورین با ضخامت یک میلیمتر و دارای یک لگن با عمق 20 سانتیمتر با ابعاد 34*34 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های…
 • 21%
  سینک استیل زیر کورین کد 407 اخوان

  سینک استیل زیر کورین کد 407 اخوان

  ۱,۲۳۳,۲۶۹ تومان
  سینک اخوان از بهترین محصولات و خوش برندهای مطرح در تجهیزات آشپزخانه است که دارای بیشترین تنوع محصول در این رده می باشد. تولیدات سینک اخوان دارای دسته بندی سینک توکار، روکار و زیر کورینی می باشد. سینک اخوان کد 407 از دسته سینک های زیر کورین با ضخامت یک میلیمتر و دارای یک لگن با عمق 20 سانتیمتر با ابعاد 40*34 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های…
 • 21%
  سینک استیل زیر کورین کد 406 اخوان

  سینک استیل زیر کورین کد 406 اخوان

  ۱,۳۲۱,۱۱۷ تومان
  سینک اخوان از بهترین محصولات و خوش برندهای مطرح در تجهیزات آشپزخانه است که دارای بیشترین تنوع محصول در این رده می باشد. تولیدات سینک اخوان دارای دسته بندی سینک توکار، روکار و زیر کورینی می باشد. سینک اخوان کد 406 از دسته سینک های زیر کورین با ضخامت یک میلیمتر و دارای یک لگن با عمق 20 سانتیمتر با ابعاد 40*38 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های…
 • 21%
  سینک استیل زیر کورین کد 405 اخوان

  سینک استیل زیر کورین کد 405 اخوان

  ۶۹۹,۶۲۴ تومان
  سینک اخوان از بهترین محصولات و خوش برندهای مطرح در تجهیزات آشپزخانه است که دارای بیشترین تنوع محصول در این رده می باشد. تولیدات سینک اخوان دارای دسته بندی سینک توکار، روکار و زیر کورینی می باشد. سینک اخوان کد 405 از دسته سینک های زیر کورین با ضخامت یک میلیمتر و دارای یک لگن با عمق 20 سانتیمتر با ابعاد 18*34 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های…
 • 21%
  سینک استیل زیر کورین کد 404 اخوان

  سینک استیل زیر کورین کد 404 اخوان

  ۹۱۸,۱۳۸ تومان
  سینک اخوان از بهترین محصولات و خوش برندهای مطرح در تجهیزات آشپزخانه است که دارای بیشترین تنوع محصول در این رده می باشد. تولیدات سینک اخوان دارای دسته بندی سینک توکار، روکار و زیر کورینی می باشد. سینک اخوان کد 404 از دسته سینک های زیر کورین با ضخامت یک میلیمتر و دارای یک لگن با عمق 20 سانتیمتر با ابعاد 34*34 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های…
 • 21%
  سینک استیل زیر کورین کد 403 اخوان

  سینک استیل زیر کورین کد 403 اخوان

  ۱,۰۷۲,۶۶۲ تومان
  سینک اخوان از بهترین محصولات و خوش برندهای مطرح در تجهیزات آشپزخانه است که دارای بیشترین تنوع محصول در این رده می باشد. تولیدات سینک اخوان دارای دسته بندی سینک توکار، روکار و زیر کورینی می باشد. سینک اخوان کد 403 از دسته سینک های زیر کورین با ضخامت یک میلیمتر و دارای یک لگن با عمق 20 سانتیمتر با ابعاد 40*34 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های…
 • 21%
  سینک استیل زیر کورین کد 402 اخوان

  سینک استیل زیر کورین کد 402 اخوان

  ۱,۷۸۴,۰۵۷ تومان
  سینک اخوان از بهترین محصولات و خوش برندهای مطرح در تجهیزات آشپزخانه است که دارای بیشترین تنوع محصول در این رده می باشد. تولیدات سینک اخوان دارای دسته بندی سینک توکار، روکار و زیر کورینی می باشد. سینک اخوان کد 402 از دسته سینک های زیر کورین با ضخامت یک میلیمتر و دارای یک لگن با عمق 20 سانتیمتر با ابعاد 60*40 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های…
 • 21%
  سینک استیل زیر کورین کد 401 اخوان

  سینک استیل زیر کورین کد 401 اخوان

  ۱,۹۲۸,۷۰۶ تومان
  سینک اخوان از بهترین محصولات و خوش برندهای مطرح در تجهیزات آشپزخانه است که دارای بیشترین تنوع محصول در این رده می باشد. تولیدات سینک اخوان دارای دسته بندی سینک توکار، روکار و زیر کورینی می باشد. سینک اخوان کد 401 از دسته سینک های زیر کورین با ضخامت یک میلیمتر و دارای یک لگن با عمق 20 سانتیمتر با ابعاد 40*72 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های…
 • 21%
  سینک استیل زیر کورین کد 400 اخوان

  سینک استیل زیر کورین کد 400 اخوان

  ۱,۴۹۴,۷۵۹ تومان
  سینک اخوان از بهترین محصولات و خوش برندهای مطرح در تجهیزات آشپزخانه است که دارای بیشترین تنوع محصول در این رده می باشد. تولیدات سینک اخوان دارای دسته بندی سینک توکار، روکار و زیر کورینی می باشد. سینک اخوان کد 400 از دسته سینک های زیر کورین با ضخامت یک میلیمتر و دارای یک لگن با عمق 20 سانتیمتر با ابعاد 40*47 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های…
 • 21%
  سینک استیل روکار کد 503S اخوان

  سینک استیل روکار کد 503S اخوان

  ۱,۹۳۶,۲۹۰ تومان
  سینک اخوان از بهترین محصولات و خوش برندهای مطرح در تجهیزات آشپزخانه است که دارای بیشترین تنوع محصول در این رده می باشد. تولیدات سینک اخوان دارای دسته بندی سینک توکار، روکار و زیر کورینی می باشد. سینک اخوان کد 503s از دسته سینک های روکار با ضخامت یک میلیمتر و دارای دو لگن با عمق 20 سانتیمتر با ابعاد 60*120 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست…